A Brief Overview of Zoroastrianism


تقدیرانجمن فرهنگی زرتشتیان پاریس

 از شهردار مشهد

 

مجسمه باشکوه "رستم و رخش" در میدان هفت‌خوان مشهد قد علم کرد! انجمن فرهنگی زرتشتیان پاریس این حرکت زیبای شهردار مشهد را تقدیر می گوید. استان خراسان، زادگاه خدای سخن پارسی، زنده کننده هویت ایرانی، فردوسی بزرگ، باید سرشار از نمادهای شاهنامه باشد. 

 


در اسراییل از تمبر بزرگداشت  

کورش بزرگ  رونمایی شدبیداری یک تمدن درخشانیعنی چه «ایران»؟جشن تیرگان ؛ برای بزرگداشت 

آرش کمانگیر قهرمان اقسانه ای شاهنامه ی فردوسی