تقدیرانجمن فرهنگی زرتشتیان پاریس

 از شهردار مشهد

 

مجسمه باشکوه "رستم و رخش" در میدان هفت‌خوان مشهد قد علم کرد! انجمن فرهنگی زرتشتیان پاریس این حرکت زیبای شهردار مشهد را تقدیر می گوید. استان خراسان، زادگاه خدای سخن پارسی، زنده کننده هویت ایرانی، فردوسی بزرگ، باید سرشار از نمادهای شاهنامه باشد. NEW    جدید 

 در اسراییل از تمبر بزرگداشت  

کورش بزرگ  رونمایی شد
بیداری یک تمدن درخشان