سردیس داریوش بزرگ بر سر اداره مرکزی پست برلین آلمان
مردم کشور های دیگر تاریخ را می دانند و برای بزرگان احترام قائل هستند ولی مردم ما نمی دانند که علت این کار چیست و چرا سردیس داریوش بزرگ بر سر در اداره پست آلمان است
آیا شما می دانید علت چیست؟ پست پیشتاز امروزی اختراع ایرانیان است و در زمان داریوش بزرگ هخامنشی با نام چاپار اختراع شد
در نگاره، ریش و موهای سردیس ، به روشنی عناصر هخامنشی را می توان دید ، در پیرامون سر آن با کمی دقت ، می توان نام Darius و در سوی دیگر نام پدرش ویشتاسپ به گونه یونانی Hystaspes = Ὑστάσπης را خواند
وجود چلیپا (صلیب) بر تاج داریوش بزرگ به خاطر تزیین یا نمادی از بزرگی و شکوه و باور به پروردگار است، نه نماد مسیحیت. همانطور که آرامگاه داریوش بزرگ نیز به صورت چلیپا (صلیب) است. صلیب عربی شده چلیپا می‌باشد. چلیپا یا همان صلیب ، نمادیست جهانی که بعدها از دیگر فرهنگ ها به مسیحیت وارد شده و دیرینگی آن را نمی توان گمانه زنی کرد
پست پیشتاز امروزی اختراع ایرانیان است و در زمان داریوش بزرگ هخامنشی با نام چاپار اختراع شد. گزنفون می گوید : هیچ موجود زنده ای در جهان نمی تواند سریع تر از یک چاپار پارسی سفر کند