گهنبار چهره‌ي میدیوزرم‌گاه، از سوی مرکز فرهنگی زرتشتیان در پسین يكشنبه ١٣ اردیبهشت‌ماه ١٣٩٤ خورشيدي برپا شد.

موبد کورش نیکنام‏‏، فرنشین کانون دینی مرکز زرتشتیان پاریس در این آیین به اهمیت برپایی سنت‌ها اشاره کرد و با نگرش به برگردان آفرینگان گهنبار در اوستا، هم بهره شدن همکیشان را در دادودهش گهنبار از کارهای نیک برشمرد.
موبد نیکنام سپس به سرایش آفرینگان و اوستاهای ويژه‌ي گاهنبار پرداخت و در پایان باشندگان با لرک (آميخته‌اي از هفت ميوه‌ي خشك)،

 وردرین (میوه بریده شده) و خوراکی‌های سنتی پذیرایی شدند.