میراث نوشتاری و دیداری- شنیداری- دکتر آبتین ساسانفر            

بخش نخست « افسانه های کهن در اوستا »
صدای : ایرج ادیب زاده                                
                                                                 بخش نخست     
                                                              بخش دوم و سوم
                                           بخش چهارم
                                           بخش پنجم    
                                           بخش ششم   
                                           بخش هفتم 

                                                                   بخش هشتم  

                                                                    بخش نهم   جدید
                                                                
                                                                 بخش دهم  جدید
         
                                                            بخش یازدهم  جدید