دکتر آبتین ساسانفر- فلسفه زرتشت و جدایی دین از سیاست‬‎


گفتگو با دکتر آبتین ساسانفر بنیانگذار مرکز فرهنگی زرتشتیان در فرانسه


گفتگوی مسعود صدر با دکتر آبتین ساسانفر ۹


گفتگوی مسعود صدر با دکتر آبتین ساسانفر ۱۰


گفتگوی مسعود صدر با دکتر آبتین ساسانفر ۷


گفتگوی مسعود صدر با دکتر آبتین ساسانفر ۸


گفتگوی مسعود صدر با دکتر آبتین ساسانفر ۵


گفتگوی مسعود صدر با دکتر آبتین ساسانفر ۶


گفتگوی مسعود صدر با دکتر آبتین ساسانفر ۳


گفتگوی مسعود صدر با دکتر آبتین ساسانفر ۴


گفتگوی مسعود صدر با دکتر آبتین ساسانفر ۱


گفتگوی مسعود صدر با دکتر آبتین ساسانفر ۲گفتگوی دکتر آبتین ساسانفر در باره آئین زرتشت ۱


گفتگوی دکتر آبتین ساسانفر در باره آئین زرتشت ۲