اجرای چهار بند از سروده های آشوزرتشت - گاتاها - برگردان اندیشمندانه روانشاد دکتر آبتین ساسانفر

با صدای ایرج ادیب زاده ؛ سوزی ضیایی

تاکنون نزدیک به 8 هزار تن از طریق یوتیوب این ویدیو را دیده و بسیاری نظر نوشته اند 

 

 The Four Sections of Ashou zartosht  Poems - Gathas - The Spiritual Thought of Dr. Abtin Sassanfar

  With the voice of Iraj Adibzadeh; Susie Ziai

  So far, nearly 8,000 people have seen this video through YouTube and many have commented


برای تماشا اینجا کلیک کنید