روز شهريور از ماه شهريور برابر با ۳۰ اَمرداد
واژه شهريور، در اوستا به صورت خشتَره َوئيريَه آمده است که شهرياری نيرومند و مينوی معنی می دهد،

 در گاه شماری سی روزۀ زرتشتيان، چهارمين روز ئر هر ماه شهريور نام دارد. 

در هرسال هنگامی که در ماه شهريور، روز شهريور فرا می رسد، آن روز جشن شهريورگان ناميده می شود.

از چگونگی برگزاری مراسم اين جشن در ايران باستان نيز اطلاع زيادی در دست نيست.

در برگزاری جشن شهريورگان، اکنون ماننِد جشن های ماهيانه ديگری که زرتشتيان دارند، در بسياری از شهرها و روستاها،

 بهدينان در محل های عمومی و تالارها گرد هم می آيند، نيايشهمگانی برپا می دارند و سپس با برنامه های شاد و سرگرم کنند

جشن گرامی شهريورگان را به پايان می برند.