نهمین همایش پژوهش در فرهنگ باستان،از ديروز تا امروز در سال ٢٠١٩ در كشور تاجيكستان،شهر دوشنبه برگزار ميشود.   

اين همايش برنامه هاى زير را در بر خواهد گرفت:

١- برنامه هاى پژوهشى در باره:

·  باز سازى فرهنگ آريايى در دورهء سامانيان 

·  جشن سده و دورنماى آن 

·  جشن مهرگان 

·  بازتاب فرهنگ باستان و گسترش آن

٢- برنامه هاى اجتماعى 

·  ميزگرد دربارهء انجمن تاجيكان و فارسى گويان جهان  پيوند

·  بازگشايى كتابخانهء هما ناطق در اكادمى علوم در تاجيكستان

·  بازگشائى خانهء فرهنگ و اهداى جايزهء منوچر فرهنگى

·  شب بخارا در تاجيكستان 

·  برنامه هاى هنرى نمايشنامه، كنسرت موسيقى در راستاى موسيقى باستان   

٣ گردش هاى فرهنگى

·  بازديد از آرامگاه رودكى 

·  بازديد از مغ تپه در شهر استروشن و برنامه هاى فرهنگى توسط فرهنگسراى آريايى به نام دكتر آبتين ساسانفر و مهر افزون فيروزگر.. 

·  بازديدازمكانهاى باستانى در تاجيكستان تخت سنگين،اجنه تپه-تنديس بودا،لبوك،مجتمع حصار

·  گردش در سمرقند و بخارا

از علاقمندان خواهش ميكنيم براى درخواست و شركت در اين برنامه با انجمن رودكى در پاريس تماس گيرند

rudaki1993@yahoo.com

ازپژوهشگران خواهش ميشودكه جستارهاى خودرا دربارهء«برنامه هاى پژوهشى»تا ١٥ ماه مارس ٢٠١٩ به دفتر انجمن رودكى بسپارند

rudaki1993@yahoo.com

 

زمان همايش ماه اكتبر ٢٠١٩

جايگاه همايش،آكادمى علوم تاجيكستان

شهر دوشنبه – تاجيكستان

اين برنامه به همراه همايشى جهانى در بارهء كورش،شاهنشاه هخامنشى(كورش بزرگ)كه توسط آكادمى علم ها در تاجيكستان برگزار ميشود  همراه خواهد بود

از علاقمندان خواهش ميشود كه جستار هاى خود در بارهء :

·  ساختار دولتدارى در دوره هخامنشيان

·  كورش بزرگ و دادگسترى در جهان.

را نيز به نشانى انجمن رودكى روانه نمايند

rudaki1993@yahoo.com

پژوهشها در اين باره نيز بايد تا پانزده ماه مارس ٢٠١٩ به نشانى انجمن رودكى فرستاده شود

هزينهء سفر براى اين همايش به عهده شركت كنندگان خواهد بود.ميزبانانِ همايش جاى زيستن را بگونهء خانه هاى تك نفرى تا چند نفرى و همچنين هتل با بهاى مناسب براى شركت كنندگان پيشنهاد خواهند نمود

ويژگيها براى فراهم نمودن جستارها

·  جستار ها به هر زبانى  تا ١٠ رويه (تا پنج هزار واژه)،با فشرده اى به زبان انگليسى و فارسى٣٠٠-٤٠٠ واژه

·  فرتورها بايد در جستار ها گنجانده شده و جداگانه نيز بگونه jpgو يا Tif به همراه ارائه گرد

·  پا نويس ها و داده زادها ( رفرانس) با شماره در متن جستار  آورده شود

·  از نوشته هاى تكرارى و فرتورهاى منتشر شده در رسانه هاى گروهى خوددارى گردد

جستار هايى كه از اين ويژگيها دور باشند توسط گروه علمى همايش پذيرفته نخواهند شد

جستارها در رشته هاى گوناگون, در كتابهاى جداگانه به چاپ خواهند رسيد و بگونه i-book نيز در دسترس قرا خواهند گرفت

از هنرمندان خواهش ميشود كه طرحى براى نشان اين همايش پيشنهاد كنند تا در پوسترى كه به همين مناسبت خواهد آمد ، كنجانده شود

از ميان پيشنهاد ها ، يكى برگزيده خواهد شد

اين طرح بايد 

نو

گوياى برنامه 

و همراه رنگهاى استفاده شده در مينياتورهاى ايرانى و يا آثار هنرى كهن باشد

يادآورى ميشود كه اين همايش ويژهء كشورها در گسترهء فرهنگ ايرانى مى باشد.