نام پدرش داود بود و در ۲۰ بهمن ۲۶۴ ۱ (۲۸ جمادیالاولی ۳ ۳۰ ۱) در رشت، در محلهٴ سبزهميدان در خانوادهای ملاّک و بازرگان به دنيا آمد.

 در پنج يا شش سالگی به مکتب ميرزا محمدعلی رفت که محل آن اکنون آرامگا ... بيشتر بخوانيد...


    

برای دريافت فايل کتاب اينجا کليک کنيد