ای مزدا اهورا
براستی پاداش تو ارزانی کسانی باد     که برای پیشرفت جهان آفرینش می کوشند .


دانشنامه معتبر « ایرانیکا » کتابی در دو جلد در باره ی آیین زرتشت و ریشه شناسی ؛ اصول و متون زرتشتی و ریشه های فلسفی

 زرتشت  با ویرایش مهناز معظمی منتشر کرده است . آداب و مراسم  ؛ متون اوستایی و

 فارسی میانه ؛ جشن هایی مانند نوروز؛

 مهرگان و سده از موضوعات دیگری هستند که در این مجموعه به زبان انگلیسی آمده اند .

اعتبار بالای دانشنامه ی « ایرانیکا » و نیز این که

 در پژوهش و تحقیق پیشگام بوده به این مجموعه دو جلدی در باره زرتشت و

 زرتشتی ارزش بیشتری می بخشد.  به نوشته ی

 دکتر آبتین ساسانفر درسرآعاز برگردان  گاتاها- سروده های زرتشت - :

« شناسایی زرتشت و ریشه اندیشه های ایرانی  کوششی ست

 که به همت بزرگ؛وقت زیاد و وسایل کافی نیازمند است .

و هرکس به اندازه توانایی خودمی تواندبه این جنبش بزرگ فرهنگی و آشنایی

 با هویت و شناسه ایرانی کمک و ازآن پشتیبانی کند . » و کتاب با ارزش و

 دو جلدی « ایرانیکا » بخشی از این جنبش بزرگ فرهنگی است .


Edited by Mahnaz Moazami, 2-volume set, Encyclopædia Iranica Foundation: New York, NY, 2016

Zoroastrian theology, cosmology and cosmogony,

 history of the faith, its rituals and ceremonies,

 Avestan and Middle Persian texts, festivals such as Nowruz,

Mehregan, and Sada, and a host of other topics, hitherto

dispersed amidst other entries in their alphabetical sequence

 in the Encyclopædia Iranica, are gathered together here in

a 2-volume set. The two volumes enable the readers to chart

their way through complex traditions and debates throughout history,

 and bring into focus the interdependence of these pioneering contributions.

 As a thought-provoking and authoritative work of reference, it is a testimony to

 the fine scholarship and remarkable erudition of its contributors,

 scholars who have been foremost in ensuring that the Encyclopædia Iranica maintains its high reputation

 for authoritative comprehensiveness as well as pioneering research.

Distributed by Eisenbrauns, Inc.: http://www.eisenbrauns.com/item/MOAZOROAS