نگاهی به تاریخ و تمدن آریایی

امامعلی رحمان

برگردان به خط فارسی و ویراستاری
دکتر مسعود میرشاهی
با یاری فرهنگسرای آریایی 
آبتین ساسانفر – مهر افزون فیروزگر
«شهرهای دوشنبه و ایستروشن »
توسط نشرمهری درلندن به چاپ رسیده
وبه رییس جمهور تاجیکستان 
وهمه فارسی زبانان جهان 
تقدیم می شود.
 
‘A Glance at the History and Civilization of Arya’ writen by Emomali Rahmon, edited by Dr M. Mirshahi. 

Sponsored by Aryan Cultural Foundation (Abtin Sassanfar & Mehrafzoun Firouzgar), and Rudaki Center. 

Published by Mehri Publication in 2019, London.

www.mehripublication.com

 مردمان ایرانی تبار در هرجای دنیا که باشند در کنار زندگی روزانه ؛ در باره ی تاریخ تمدن نیاکان خویش نیز توجه می کنند و

 با برگزاری سمینارها همایش ها و سمپوزیم ها ساکنان کشور های دیگر را از تاریخ وتمدن و فرهنگ خود آگاه می سازند به این ترتیب

 در دل هزاران انسان مهر به این تاریخ و تمدن به اوج میرسد.در ماه اکتبر۲۰۱۹

حکومت جمهوری تاجیکستان سال ۲۰۰۶ میلادی را سال تمدن آریایی اعلام کرد . 


همزمان به همراه جشن پانزدهمین سالگرد استقلال آن کشور شهر ۲۷۰۰ سالگی شهر کولاب یکی از شهرهای جنوبی در استان ختلان

جشن گرفته شد و نیز ششمین همایش تاجیکان و فارسی زبانان جهان برگزار شد . 

تاجیکستان پس ازگذشت بیش ازبیست و هفت سال از فروپاشی شوروی اکنون کشوری مستقل و آزاد شناخته می شود ؛

 با هشت میلیون جمعیت که یک میلیون آن ها در شهر دوشنبه زندگی می کنند. 

تبار اهالی این کشور را تاجیک می نامند و تاجیکان نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای آسیای میانه چون قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و

 به ویژه چین و افغانستان نیز پراکنده اند. تاجیکان برونمرزی در این کشورها بیش از چهار برابر جمعیت کشور تاجیکستان را تشکیل می ده ند.خودآگاهی وخودشناسی گذشته ی نیاکان

دکتر مسعود میرشاهی ویراستارکتاب « نگاهی به تاریخ و تمدن آریایی » در مقدمه می نویسد :

در تاریخ تمدن جهانی هر یک خلق و ملت با آفریده های مادی و معنوی اش سهم ارزنده ی خود را می گذارد.

صفحه های در زیر غبار فراموشی مانده را تجدید می کند و در مجموع سطح خودآگاهی و خود شناسی ملی و عمومی بشری را وسعت می بخشد .


میر شاهی می نویسد : کتاب « نگاهی به تاریخ و تمدن آریایی » بار نخست در سال ۲۰۰۹ میلادی در انتشارات عرفان

 در شهر دوشنبه با شمارگان محدودی با ویراستاری ج – شریف اف به چاپ رسیده است .

از آنجا که این کتاب به بخش های برجسته ای از تاریخ و فرهنگ نیاکان پرداخته است ؛

 از جناب امامعلی رحمان؛ رییس جمهور تاجیکستان اجازه ویراستاری و انتشاردوباره آن گرفته شد .

 متن کتاب پس از جایگزینی واژه های سنگین با واژه های ساده تر؛ به گونه ای که سبک ادبی گفتاری و نوشتاری تاجیکی ی پیام کتاب را دگرگون نکند ؛

 دوباره ویراستاری شده است ؛ نگاره های پادشاهان پیشدادی و کیانی از کتاب « نامه خسروان» - جلال پور؛ فتحعلی شاه قاجار ؛ وین ؛اتریش ۱۲۹۷ آورده شده است.

این کتاب در راستای هدف ها و آرمان های انجمن رودکی در پاریس که به کوشش فرهیختگان و هموندان

 آن برای شکوفایی فرهنگ در گستره ی فرهنگ ایرانی در سراسر جهان بنیان گذاری شده است ؛

فراهم گشته ؛ با کمک فرهنگسرای آریایی آبتین ساسانفر و مهرافزون فیروزگر در شهرهای

ایستروشن و دوشنبه در جمهوری تاجیکستان در نشر مهری لندن ؛ به چاپ رسیده و به پیشگاه امامعلی رحمان و همه فارسی زبانان جهان - به پیشباز

 سی سالگی استقلال تاجیکستان- تقدیم می شود .


  شناسنامه کتاب « نگاهی به تاریخ وتمدن آریایی»

این کتاب در۵۵۰ صفحه با یک پیشگفتار و مقدمه؛ مرور و پژوهشی موشکافانه دارد به سرآغاز تاریخ و فرهنگ آریایی ؛

 رشد تمدن آریایی در دوران باشکوه هخامنشیان ؛ سپس دوران ساسانیان .


در بخش آیین های پیش از زرتشت و پس از زرتشت به زمان و مکان آمدن زرتشت ؛ اوستا و بخش های آن می پردازد .

 بخش درخشان این قسمت از کتاب نگاهی به تاریخ و تمدن آریایی آموزه های آشو زرتشت درباره ی انسان و جهان پیرامونش و

 پرسش هایی که مطرح می کند و به زبان زیبای موزون خود پاسخ میدهد در پشت جلد کتاب آمده است :

« برای گریز از تنگناها ؛ منها با اتکا به فرهنگ پر ارزش نیاکان است که می توان در راه روشنی گام برداشت .

با آشنا شدن به فرهنگ نیاکان و با بازسازی شکوفایی فرهنگی ست که فرایزدی که سده هاست از این گستره ی

 فرهنگی رخت بربسته است می تواند دوباره سبب سرافرازی و غرور ملی گردد.»در باره این کتاب با ارزش تاریخی پژوهشی و مطالب آن بازهم خواهیم نوشت .


                                              ایرج ادیب زاده .

مطلب مرتبط

بزرگداشت فردوسي در پاريس با باشندگي كارشناسان