سرود ملی تاجیکستان را بشنوید

از خون سیاوشیم        هم خون سیاوشیم

 

از جامه سپیدانیم        هرجامه نمی پوشیم

 

هم سال اوستاییم          هم آتش زردشتیم

 

ما آتش زردشتیم            ناکشته نمی کشتیم

 

اسماعیل سامانی          دیوار بخارا بود

 

ما هم وطن اوییم            او هم وطن ما بود

 

ما هم کوهی خاراییم            دیوار بخارائیم

 

ما هم کوهی خاراییم                دیوار بخارائیم

 

دیوار بخارائیم                 ما هم کوهی خاراییم

 

دیوار بخارائیم                ما هم کوهی خاراییم

 

یک طایفه از لاهور          یک طایفه از توسیم

 

هم وارث قاموسیم          هم وارث ناموسیم

 

همشهری فردوسی            همشهری اقبالیم

 

هم شهری به ناموسیم         هم شهری به اقبالیم

 

از خون سیاوشیم         هم خون سیاوشیم

 

از جامه سپیدانیم         هرجامه نمی پوشیم

 

هم سال اوستاییم          هم آتش زردشتیم

 

ما آتش زردشتیم             ناکشته نمی کشتیم