« آشورزتشت » آموزگار و فیلسوف ؛ یا« پیامبر » ؟...

نظر خواهی ویژه سایت انجمن جهانی زرتشتیان -پاریس-از اندیشمندان و صاحب نظران و همه دوستداران فرهنگ و تمدن ایران   روانشاد دکتر آبتین ساسانفر پژوهشگر تاریخ کهن ایران و مزدیسنااز مترجمان گاتاها سروده های زرتشت از زبان اوستایی و بنیانگذار انجمن جهانی زرتشتیان...مدارس آموزش زبان فارسی در خارج از کشور از جمله در

پاریس چه شیوه هایی را برای گسترش این زبان دنبال می کنند ؟ 
یک زائر- فیلسوف با مشعل راهش: زرتشت
موزه‌ی جیرفت   

 گنجینه‌ای کوچک از تمدنی بزرگ 
آشنایی دانش‌آموزان با آیین نیایش؛ دبستان دینیاری یزد

در جستجوی « رد پای زرتشت »

نوشته ی : پال کریواژیک

پیام زرتشت هنوز زنده است . 

روایت یک پارسی‌گو از فرزند ایرانفرهنگسرای آریایی