گفت و گو با دكتر يوسف مجيد زاده باستان شناس مشهور ايران در خصوص جيرفت تمدني كهن با قدمت5000 سالهجشن خوردادگان


 
 به پيشوازی بهار، آتش افرروزی

پنجه وچهارشنبه سوری برويم


 

نماد ایران با نشانه های زرتشتی

گفت و گوی ویژه سایت انجمن جهانی زرتشتیان پاریس با بهمنیار نویسنده تاجیک


درينکويو شهر زيرزمينی زرتشتيان شگفت انگيز ترين کشف تاريخ آيين زرتشت مقصد توريستی جديد ترکيهجشن فروردينگان در آرامگاه پاريس

مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس نخستین چهره‌ي گهنبار سال را در نیایشگاه انجمن فرانسه برگزار کردزبان پارسی: نماد هویت

اقوام ایرانیگفت و گو با آقای پروان جمشيدی:

 پژوهشگر فرهنگ ايران کهن در شهر دوشنبهروز جهانی زنان و ديدگاه زرتشت درباره

 برابری زن و مردمعرفی کتاب

در جستجوی زرتشتدر اسراییل از تمبر بزرگداشت  کورش بزرگ  رونمایی شد

         
یک زائر- فیلسوف با مشعل راهش: زرتشتتعالیم زرتشت را می بینیم که از معابد مغان تا باغ بزرگ بودا مثل نسیم جاری ست .« گور ویدال »« نخست نور بود ونور آتش بود؛ ودر ابتدا آتش بود و اهورامزدا برزرتشت ظاهر شد و به او نور و آتش را آموخت و خدا به زرتشت شعله هایی راآموخت که راه حقیقت راروشن می کند و دروغ را می گریزانند و دور می کند .- از کتاب خلقت اثر گور ویدال نویسنده ی آمریکایی »